Általános Szerződési Feltételek

 

1 SZERZŐDŐ FELEK

 

1.1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

CK-Trikolor Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye: 1023 Budapest, Török u. 2.

Telephely: 1025 Budapest, Vérhalom tér 9.

Postacím, ügyfélszolgálat címe: 1023 Budapest, Török u. 2.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-724649

Adószáma: 13228237-2-41

 

 

Központi telefon: 06-1-3151101

E-mail: cktrikolor--.at.--gmail.com

Honlap:www.zaszlorendeles.hu

 

Nyitva tartás: H-P: 08.30 – 16.30, SZ-V: ZÁRVA

 

Alaptevékenysége: a Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelés alapján egyedileg készít zászló(ka)t, vagy előre gyártott zászlók közül Megrendelő által kiválasztott zászló(ka)t, továbbá egyéb textil termékeket értékesít.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

 

1.2 MEGRENDELŐ

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltató honlapján közzétett ÁSZF és Adatvédelmi politikakifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően.

Termék átvételére jogosult: azon magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Megrendelő által leadott megrendelésen a termék átvételére jogosultként került név szerint megjelölésre, vagy aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a Megrendelő részére kézbesítendő terméket kiszállítás vagy személyes átvétel esetén jogosult átvenni.

 

2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

A CK-Trikolor Kft., mint Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján egyedi vagy előre gyártott zászlókat, egyéb textilipari termékeket értékesít Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően a Megrendelő megrendelése alapján a vételár megfizetése ellenében.

 

3 SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

 

 

3.1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.zaszlorendeles.hu honlapon alkalmasan kialakított felületen keresztül megküldi írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával és a megrendelés a Szolgáltató részére elérhető válik. Amennyiben a Megrendelő nem előre gyártott, illetve egyedi terméket kíván készíttetni, úgy a szerződés akkor jön létre a felek között, amikor egyedi megrendelése esetén a megvásárolni kívánt termék gyártási paramétereit (pl.: szín, méret, választott anyag, minta megjelölése, stb.) megküldi a Szolgáltatónak és azt a Szolgáltató kifejezetten, írásban elfogadja, vagy amennyiben több nyilatkozatot magában foglaló árajánlat és megrendelési, gyártási feltételek kerülnek kialakításra a felek által, úgy a végső és egyértelműen beazonosítható feltéteket tartalmazó ajánlat vagy megrendelés másik fél által történő kifejezett és írásos nyilatkozatának másik fél által elérhetővé válása napján jön létre.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött egyedi írásbeli visszaigazolása jelenti.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás – esetleges később felmerülő behajtáshoz kapcsolódó vagy más járulékos költségeket is magába foglaló – ellenértékének hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

 

3.1.1 A Megrendelő jogai és kötelezettségei

a) A Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban feltüntetett árakon kívüli, egyedi árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 15 napig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:

– megrendelő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),

– kiszállítás esetén a szállítási cím adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)

– számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),

– esetleges kapcsolattartó nevét és telefonszámát,

– megjegyzés,

– választott fizetés módját

– választott fuvarozás módját

– egyedi megrendelés esetén a gyártáshoz szükséges lényeges, beazonosítható feltételeket.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A Megrendelő webshop-on keresztül történő rendelés esetén a kiválasztott termék „kosárba helyezése”, majd a „Rendelés” gomb megnyomása előtt összegezett és megjelenő adatokat, illetve akár webshop-on keresztüli vásárlás, akár egyedi megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek. Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a visszaigazolásban hibás adatok szerepelnek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltése során megadott adatok helyességéért büntetőjogi felelősséggel tartozik.

b) A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben saját vagy a Szolgáltató hibájából a megrendelés visszaigazolásán hibás adatot talál, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül (sürgősségi határidővel történő teljesítés esetén 3 órán belül, 16 óra után leadott rendelés esetén a következő munkanap 9 óráig) a Szolgáltatóhoz megérkezetten meg kell jelölnie írásban a hibás adatot a Szolgáltatónak a hibás adat helyett alkalmazandó pontosított adat egyidejű feltüntetésével. Ezen határidő leteltét követően a Megrendelő a hibás adatból eredően vagy azzal összefüggésben semmilyen kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.

c) A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében.

A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 5.2. pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a szolgáltatás és /vagy a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes.

d) Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a még nem teljesített vagy hiánytalanul meg nem fizetett, Szolgáltató nyilvántartásában szereplő, bruttó 50.000,- Ft ellenszolgáltatási értéket meghaladó megrendelés maradéktalan teljesítéséig jogosult az újabb megrendelés visszaigazolását megtagadni, illetve a visszaigazolást és a teljesítést az ellenérték hiánytalan megfizetéséig elhalasztani. Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolásra szolgáló dokumentumban a visszaigazolás vagy teljesítés megtagadásáról, vagy elhalasztásáról nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a Szolgáltató köteles a megrendelésben foglaltakat a jelen ÁSZF szerint teljesíteni.

e) A Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag megrendelt termék kiszállítása esetére – köteles a termék Szolgáltató által megjelölt kiszállítási napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a Szolgáltató a megrendelt terméket a Szolgáltató telephelyére visszaszállítja, és azt a Megrendelő a ki- és visszaszállítás költségének megfizetése esetén a Szolgáltató telephelyén jogosult átvenni személyesen a visszaszállítástól számított 15 napon belül, melyről a Szolgáltató a visszaszállítást követő 2 munkanapon belül a visszaigazolási címen tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megjelölt határidőn belül a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértéke teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.

f) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti jogviszony jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.

g) Amennyiben a Megrendelő a 4.2. pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton e-mailben: cktrikolor--.at.--gmail.com címre a www.zaszlorendeles.hu oldalon kitölthető űrlappal, vagy postán az alábbi címre: 1023 Budapest, Török. u. 2., jelen ÁSZF 2. sz. melléklete szerinti minta levél megküldésével. Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését haladéktalanul visszaigazolja Megrendelőnek.

h) A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

 

3.1.2 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

a) A Szolgáltató vállalja, hogy egyedi árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben az érdeklődő telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. Amennyiben az érdeklődő az árajánlatra vonatkozóan nem ad konkrét és kifejezett megrendelést tartalmazó választ a Szolgáltató részére az árajánlat érvényességi idején belül, úgy az érdeklődő semmilyen nyilatkozata nem minősül megrendelésnek. Abban az esetben azonban, amikor az érdeklődő változásokkal kívánja elfogadni a Szolgáltató ajánlatát, illetve azt megrendelésként küldi meg, úgy az elküldött nyilatkozat, mint ellenajánlat kizárólag akkor minősül szerződést keletkeztető megrendelésnek, amennyiben azt a Szolgáltató az ellenajánlat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kifejezett, írásos nyilatkozattal elfogadja és a teljesítést vállalja.

b) A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 2 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem áll a Szolgáltató rendelkezésére vagy a jelen ÁSZF szerinti határidőben nem tudja teljesíteni, vagy más okból nem áll módjában teljesíteni a megrendelésben foglaltakat, úgy arról a visszaigazolásban köteles Szolgáltató tájékoztatni a Megrendelőt. A Szolgáltató ilyen tartalmú tájékoztatása alapján a felek között nem jön létre szerződés és a Megrendelő által esetlegesen addig teljesített kifizetéseket a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései szerint vállalja visszafizetni.

Szolgáltató minden felelősséget kizárva megtagadja minden olyan tartalmú megrendelés teljesítését, amely tartalom a jó ízlésbe ütközik vagy alkalmas a közrend megzavarására, közösség megsértésére, erkölcsi sérelem okozására, továbbá önkényuralmi jelképeket tartalmaz vagy arra utal.

d) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény Megrendelőhöz vagy az általa megjelölt személyhez való továbbításához szükséges további szerződéseket a saját nevében, a Megrendelő javára, kockázatára és költségére megköti és a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi.

e) A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni, illetve köteles tájékoztatást adni a Megrendelőnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatban olyan formában, mely a Szolgáltató teljesítését nem akadályozza vagy korlátozza.

f) A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet a telephelyén munkanapokon reggel 8:30 és délután 16.30 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító szám alapján tudnak tájékoztatást adni.

A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő ügyfelek tudomásul vesznek.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

– 06 (1) 315 11 01

– cktrikolor--.at.--gmail.com

 

 

3.2 SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (UTÓLAGOS RENDELKEZÉS)

A szerződés módosításához a Megrendelőnek kizárólag az alábbi esetekben van joga:

 

3.2.1 A megrendelés elküldése és a visszaigazolás megküldése közötti időtartamban

A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megérkezéséig korlátlanul módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelést automata válasz útján igazolja vissza a Szolgáltató és az automata visszaigazolást a módosított megrendelés napján küldi meg a Szolgáltató a Megrendelőnek, úgy a módosításra a 3.2.2. pont rendelkezései alkalmazandóak.

A Megrendelő továbbá bármikor jogosult a szerződés teljes hatálya alatt módosítani megrendelését, amennyiben az olyan adatot tartalmaz, mely a megrendelés teljesítését nem akadályozza vagy késlelteti, és a Szolgáltató megkezdett teljesítési fázisát nem érinti a módosítás (pl.: a kiszállítást megelőzően a Megrendelő más címre kéri a termékek kiszállítását, mely többletköltséget nem eredményez).

 

3.2.2 A visszaigazolás megküldése a teljesítés megkezdése után

A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését és annak Megrendelő részére történő elérhető válását követően kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával és a szerződés módosításának minősülő egyedi írásos megállapodásban rögzített feltételekkel módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles a módosításhoz hozzájárulni, illetve a módosítás megtagadása esetén a Megrendelő az eredeti megrendelésben foglaltak szerint tartozik teljesíteni a Szolgáltató részére.

 

3.2.3 A Szolgáltatónál felmerült technikai hiba miatt szükséges módosítás

Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolás során azt tapasztalja, hogy a díjkalkulátor, illetve a honlap egyéb felületén – főleg a termékek árát illetően – hibás adat szerepelt, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kijavított, tényleges díjazás ellenében nyújtsa a szolgáltatását. Ebben az esetben a Szolgáltató a tényleges adatokat és javított díjazásról szóló tájékoztatást megküldi a Megrendelőnek azzal, hogy a megrendelés szempontjából módosított, javított árakat a Megrendelőnek kifejezetten el kell fogadnia a Szolgáltató tájékoztatásától számított 10 munkanapon belül vagy nyilatkozhat, hogy el kíván állni a szerződéstől, egyebekben válasz hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató és a Megrendelő között nem jött létre szerződés. Ennek következtében a Szolgáltató nem kezdheti meg a teljesítést a Megrendelő írásos visszajelzése, hozzájárulása hiányában. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítést a fenti tájékoztatás hiányában kezdi meg, úgy a Megrendelő a megrendelésben és visszaigazolásban megjelölt díjon felüli költséget nem köteles megfizetni.

 

4 SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ELLEHETETLENÜLÉSE

 

4.1 SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS MEGTAGADÁSA

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy megkötött szerződés esetén annak teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben a Megrendelőnek vagy az általa megjelölt költségviselőnek (nem feltétlenül azonos megrendelésből eredő) lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

Amennyiben a Szolgáltató a jelen pont szerint meg kívánja tagadni a szerződéskötést, és/vagy a teljesítést, a Szolgáltató az indok és a tartozás összegszerű megjelölésével köteles a Megrendelőt tájékoztatni ezen körülményről azzal, hogy amennyiben a Megrendelő rendezi tartozását és a folyamatban lévő, még nem teljesített rendelés ellenértékét előre megfizeti, úgy a szerződés megkötésének és a teljesítésnek nincs akadálya. A Szolgáltatót sem a meg nem kötött, sem a megkötött szerződés esetén nem terheli kártérítési felelősség, sem a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmény a Megrendelő jelen bekezdés szerinti – járulékos összegekre is kiterjedő – tartozásának megfizetéséig.

 

4.2 SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;

– a termék nem kézbesíthető a megadott címen és értesítés ellenére a Megrendelő a 3.1.1. g) pont szerint elmulasztja átvenni a terméket és a megrendelés szerinti díjat megfizette a Szolgáltatónak;

– a felek közös megegyezésével;

– a Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlásával;

– a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.

 

A Megrendelő jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Megrendelő által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Megrendelő 3.1. pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy előre gyártott termék megrendelése esetében a fenti elállási/felmondási jog nem illeti meg.

 

4.3 KÉZBESÍTHETETLEN KÜLDEMÉNYEK

Kézbesíthetetlennek minősül az a termék, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a Megrendelőnek vagy általa megjelölt címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet. Ilyen esetben a 3.1.1. e) pontja alkalmazandó.

 

 

5 A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE

 

5.1 DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások, termékek (továbbiakban: termékek) igénybevételéért a Megrendelő díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.

A termékek vagy szolgáltatások aktuális díját előre gyártott vagy a Szolgáltató aktuális termékkörébe tartozó termékek esetében a webshop tartalmazza egyértelműen a kiválasztott termékhez kapcsolódóan feltüntetett árként. Egyedi megrendelések esetén a termék árát a Szolgáltató az egyedi árajánlatban jelöli meg a Megrendelő részére.

Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleket, hogy mind a Szolgáltató által adott egyedi árajánlatok, mind pedig a Szolgáltató honlapján a nettó árak ÁFA-val növelt bruttó összegei kerülnek feltüntetésre, melyek azonban nem tartalmazzák a termékek szállítási díját. Ebből adódik, hogy a Szolgáltató honlapján működő, megrendeléshez használható díjkalkulátor és a Szolgáltató számláján a mindenkori adózásra és ÁFA fizetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bruttó összegeket jelenít meg, továbbá a szállítási díjat külön nevesítve jeleníti meg a díjkalkulátor attól függően, hogy a Megrendelő milyen átvételi vagy szállítási formát jelölt meg. Tekintettel arra, hogy az ÁFA %-os mértékű számítási metodikája miatt a megrendeléskor díjkalkulátor által megjelölt összeg és a számlázó program működéséből fakadóan – a megrendelés leadását követően megküldött – számlán szereplő összeg között esetleges eltérés lehet kerekítési okból, ezért Szolgáltató felhívja a Megrendelő és költségviselő figyelmét, hogy a kizárólag kerekítési különbségből eredő esetleges többletfizetést a Szolgáltató nem vállalja visszafizetni.

Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató a Megrendelőt, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy mivel a megrendelés megküldésével kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 3.1. pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Megrendelő a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén átutalással visszatéríti az elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnekaz ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Megrendelő vállalja, hogy a 3.2. pont szerinti Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosításból eredő többletköltséget köteles megfizetni a Szolgáltató részére azzal, hogy amennyiben a termék díját a Megrendelő a teljesítés előtt fizette meg, úgy a különbözetről a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani.

A szolgáltatások, illetve a termékek díját a Szolgáltató határozza meg, melyet a szerződő felek értékarányosnak fogadnak el. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától a Megrendelőnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató a szolgáltatások és termékek díját és az ahhoz kapcsolódó esetleges további költségeket a Ptk. szabályai szerint az ott megjelölt határidőben követelheti.

Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a (amennyiben van, úgy a tényleges költségviselővel is) Megrendelővel, mint kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával és a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni azzal, hogy a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő a Ptk. rendelkezési szerint vállalkozásnak minősül, 40 eurónak megfelelő összegű költségátalányra is jogosult.

 

5.2 DÍJFIZETÉSI MÓDOK

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges:

Készpénzes fizetés: a Megrendelő személyesen a Szolgáltató telephelyén készpénzben kifizeti a megrendelt terméket.

PayPal: a fizetést a Megrendelő előre utalással teljesíti, melyről a Szolgáltató értesítőt kap. A PayPal fizetési igazolást ad a Megrendelő felé. Az ÁFA-s számlát a Szolgáltató elektronikus úton vagy postai úton juttatja el a Megrendelőnek – a megrendelésben előzetesen megjelöltek szerint.

Utánvét/készpénzes fizetés: a Megrendelőnek jeleznie kell a honlapon, hogy a Szolgáltató részére a termék ellenértékét a kiszállító részére készpénzes fizetéssel kívánja teljesíteni.

Banki átutalás: a Megrendelő a megrendelés leadása után a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban megjelölt azonosító szám feltüntetésével a Szolgáltató visszaigazoláson megadott számlaszámára átutalással teljesíti.

 

6 A KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTADÁSA/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

6.1 A KÉZBESÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, ÁTADÁS HATÁRIDEJE

Általános határidő: A Szolgáltató a megrendelt termékeket eltérő határidő vállalása hiányában a megrendelés leadásától számított legfeljebb 3 héten belül biztosítja a személyes átvételt vagy ezen határidőn belül átadja postai vagy csomagkézbesítő általi kézbesítésre.

Ebben az esetben a Szolgáltató a 3 hetes határidőn belül tájékoztatja a Megrendelőt a termékek elkészültéről, valamint egyeztet Megrendelővel az átadás pontos napjáról.

Egyedi határidő: A Szolgáltató akár webshop-on keresztül rendelt lista termékek, akár egyedi megrendelés alapján megrendelt termékek elkészítését és átadását vállalja, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában, vagy a visszaigazolást követően küldött tájékoztató levélben az általános határidőtől eltérő, konkrét határidőt is megjelölhet teljesítése határidejeként. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató konkrét határidőt nem jelöl meg teljesítésére, úgy az általános határidő alatt jogosult teljesíteni. Az egyedi határidő megállapítását a Megrendelő is kezdeményezheti azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató nem tud egyedi határidőt vállalni az általános határidőn belül, a Megrendelőt megillető elállási/felmondási jog.

A Szolgáltató a megrendelt termékeket az alábbi módon kézbesíti:

– személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén – ingyenes,

– kézbesítés útján, posta vagy csomagkézbesítő szolgálat által:

 1. Belföldön, előre utalás esetén a mindenkori díjszabás szerint

 2. Belföldön, utánvét esetén a mindenkori díjszabás szerint

 3. Külföldi szállítás csak postai úton, a mindenkori díjszabás szerint

 

Postai kézbesítés esetén Megrendelő a megrendelt terméket az általa megjelölt címhelyen veheti át.

Csomagkézbesítő általi kézbesítés esetén Megrendelő a megrendelt terméket a csomagkézbesítő saját kézbesítési hálózatában a Megrendelő által kiválasztott átadási ponton vagy megjelölt címhelyen veheti át.

Amennyiben a termék kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint telefonon értesíti.

Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató biztosítja a vállalt határidőben a termékek átvételét, vagy Megrendelő megrendelése alapján megkísérli a termékek kézbesítését, azonban az sikertelen, vagy Megrendelő érdekkörében felmerülő okból a vállalt határidőt követően tudja csak átadni a Szolgáltató a terméket a Megrendelőnek vagy meghatalmazottjának, úgy azért Szolgáltató semmilyen – különösen anyagi – felelősséggel nem tartozik.

 

6.2 A KÉZBESÍTÉS HELYE

6.2.1 Házhoz kézbesítés

Megrendelő a megrendelt terméket az általa megjelölt címhelyen veheti át erre irányuló megrendelés esetén.

 

6.2.2 Közvetett kézbesítés

A szolgáltató partnere a terméket a Megrendelő magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

 

6.2.3 Átadási pontra kézbesítés

Megrendelő a megrendelt terméket csomagkézbesítő általi kézbesítés esetén a csomagkézbesítő saját kézbesítési hálózatában a Megrendelő általkiválasztott átadási ponton veheti át.

 

6.3 KÜLDEMÉNY KÉZBESÍTÉSE AZ ÁTVÉTELRE JOGOSULT RÉSZÉRE

Jogosult átvevőnek a Megrendelő, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A Szolgáltató partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére kézbesítendő termék átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult.

A Megrendelőn kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény Megrendelő részére történő átadásáért, melyet Szolgáltató és partnere nem köteles vizsgálni, annak tényleges megtörténtéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

6.3.1 Az átvétel elismerése

A termék átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek kézbesítendő termék átvételét nem a Megrendelő ismeri el, az átvevő köteles a Megrendelő és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni (pl.: meghatalmazott, közeli hozzátartozó).

Az aláírás megtagadása esetén a Szolgáltató partnere révén a termék kézbesítését – az ok feltüntetésével – visszaszállítja a Szolgáltató telephelyére, mint kézbesíthetetlen terméket, és a továbbiakban annak átvételére a Megrendelő vagy igazolt meghatalmazottja csak személyesen jogosult. A személyes átvétel csak a termék Szolgáltató számára történt visszakézbesítése után lehetséges a felmerült oda-, és visszakézbesítési és utánvét költségek megfizetése ellenében.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt Megrendelőnek kézbesítendő terméket írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a termék átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a Megrendelő személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

 

6.3.2 Visszavétel, visszaküldés

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen termékeket a Szolgáltató partnere a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat visszaszállítja a Szolgáltatónak.

Ha a kézbesítés során a Megrendelő vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a terméket nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere a Szolgáltató részére visszaszállítja. A Megrendelőnek vagy helyette a kézbesítéskor jelen lévő átvevőnek az átvétel megtagadásának indokát írásban rögzítenie kell. Az indok elfogadhatóságának tekintetében Szolgáltatónak kizárólagos döntési joga van. Ha Szolgáltató számára az indok nem elfogadható, jogosult Megrendelőt felszólítani a termék teljes ellenértéke, a szállítási, visszakézbesítési és egyéb járulékos költségek együttes összegének megfizetésére. Az indok megjelölése hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a szolgáltatást elfogadta és maradéktalanul köteles megfizetni a termék teljes ellenértékét a szállítási és egyéb járulékos költségekkel együtt. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a Szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra feljegyzi.

Ha a termék a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a Szolgáltatónak a partnere a terméket – az ok megjelölésével – visszaszállítja.

Megrendelő elfogadja és vállalja, hogy amennyiben a 4.2. pont szerint elállási/felmondási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni a korábban átvett terméket, melynek késedelmes teljesítéséért a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaszállítás költségét a Szolgáltató nem vállalja. Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Megrendelőnak visszafizetendő összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

7 TÁJÉKOZTATÁS, PANASZ

7.1 TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybe vevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat és szállítási költségeket;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

 

7.2 FELHASZNÁLÓI BEJELENTÉSEK, PANASZOK

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megteheti.

A Megrendelő panaszát írásban teheti meg a Szolgáltató e-mail címére vagy postai címére a Ptk. szabályai szerint a panasz indokának megjelölésével.

 • Szóbeli panasztétel. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével az Megrendelő nem elégedett, akkor a Szolgáltató írásos jegyzőkönyvet készít, melyet az Megrendelő által megadott e-mail címre továbbít az Megrendelőnek. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.

 • Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat a Szolgáltató köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

 

 

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Megrendelő és a Szolgáltató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Megrendelő számára:

 • Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.

 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Megrendelő panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. ,

Telefon: 06-1-488-213, Fax: 06-1-488-2186,

E-mail: bekelteto.testulet--.at.--bkik.hu

  • Bírósági eljárás. Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

8 FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT

 

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk., valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások, termékek körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

   • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

– a kézbesítés meghiúsulása a terméknek bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalása vagy bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatt következett be;

  • a Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kártért;

  • Megrendelő, meghatalmazottja vagy érdekkörében eljáró személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;

  • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

  • a Szolgáltatót: a termék a kézbesítéskor hibátlan és hiánytalan volt, és a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a Szolgáltatón kívüli más személy okozta;

  • a Megrendelőt: abban a tekintetben, hogy a termék vagy szolgáltatás már a kézbesítéskor hibás és hiányos volt.

A termék Megrendelő helyett átvételre jogosult személynek történő átadásával az átvevőre száll át a Szolgáltató felelőssége, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az Megrendelő, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt.

Termékszavatossági igény a termék hibája esetén érvényesíthető, amennyiben kellékszavatossági igénnyel nem kíván élni. Termékszavatosság igény keretében a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelmények vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.1 KÁRTÉRÍTÉS

8.1.1 A kártérítés általános szabályai

A Megrendelő kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Megrendelő termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját az igény érvényesítési idejétől függetlenül a Megrendelőnek kell bizonyítani. A Szolgáltató akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a) terméket nem üzleti tevékenység körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8.1.2 A kárigény bejelentésének módja

A Megrendelő a termék sérüléséről, teljes vagy részleges hiányáról írásban tehet kárigényre vonatkozó bejelentést.

A Megrendelő köteles a termék hibáját kellékszavatossági igény esetén haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.

A termékszavatossági igény esetén a Megrendelő a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, mely határidő eltelte esetén a Megrendelő e jogosultságát elveszíti. A termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.

 

8.1.3 A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A bejelentéseit és panaszait a Szolgáltató elbírálja, és annak eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az Megrendelővel.

 

8.1.4 A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a termékek hibája vagy szerződésszegés esetén a Ptk. szerinti mértékű kártérítést fizet a károkozás tényének megállapítása esetén.

 

8.2 A SZOLGÁLTATÓ DÍJ-VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A Szolgáltató a termék ellenértékeként megállapított magasabb díjból adódó díjkülönbözetet és a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a Megrendelőnek vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti. Amennyiben a túlfizetés a Megrendelő téves fizetéséből ered (és a túlfizetés a kezelési iratokból megállapítható), úgy a többletdíjat a Szolgáltató a visszautalással kapcsolatban felmerülő indokolt költségei levonásával fizeti vissza átutalással.

A Szolgáltató a Megrendelő elállása vagy felmondása miatt köteles az addig megfizetett ellenérték visszafizetésére, úgy azt az 5.1. pont szerint teljesíti.

Amennyiben a Megrendelő által megfizetett összeg a Megrendelő – Szolgáltató által elfogadott – megrendelés módosítása miatt a szolgáltatás díjához képest többletdíjat tartalmaz, úgy a Szolgáltató a különbözet visszafizetését indokolt költségei levonását követően bankátutalással teljesíti.

 

9 A MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGE

 

Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Szolgáltató felé tehet meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhet tájékoztatást és nyilatkozattételt.

A Megrendelő teljes jogi és anyagi felelősséget vállal a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:

– valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adott meg,

– a megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,

– a megrendelést tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az érdemi munkát és a termék kivitelezését, elkészítését kizárólag a látványterv Szolgáltatóhoz eljuttatott írásos visszaigazolását követően kezdi meg.

 

10 EGYÜTTMŰKÖDÉS TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉRDEKÉBEN

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel.

 

11 SZERZŐI JOG

A www.zaszlorendeles.hu weboldalon található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékekről készült képek, a termékek elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok egyedi alkotások, vagy saját feldolgozások. Ezen elemek kizárólag saját felhasználás céljából a Megrendelő merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A fentiektől eltérni csak a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján lehet.

A Szolgáltatót megillető szerzői jogok megsértése esetén a Szolgáltató az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy hibátlan szolgáltatást nyújtson. Nem áll módunkban leellenőrizni, és nem tudjuk garantálni, hogy az összes megjelenített információ pontos, teljes körű, és a valóságnak teljes mértékben megfelelő. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges hibákért (megjelenési és elektronikus nyomdai hibák), megszakításokért (weboldalunk javítása, fejlesztése vagy karbantartása) vagy pontatlan, félrevezető, valótlan adatokért.

 

12 VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

A www.zaszlorendeles.hu weboldal megtekintésével, az oldalon történő regisztrációval és termékrendeléssel az Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A szerződésre a magyar jog az irányadó.

Etikai kódexet nem fogadott el magára nézve kötelezőnek a Szolgáltató.

Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az érvényes jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.

 

 

 

1. számú Melléklet

 

FELÜGYELETI SZERV:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat--.at.--naih.hu

 

 

 

2. számú Melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

Címzett:CK-Trikolor Kft., 1023 Budapest, Török u. 2.

 

Alulírott kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja: …

Szerződés tárgya: …..

A fogyasztó(k) neve: …

A fogyasztó(k) címe: …

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………

 

Kelt: …